A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Галицинівська громада
ВІТОВСЬКИЙ РАЙОН

положення про відділ

 

                                                                                                                  Затверджено

                                                                                                                  рішенням                сесії

                                                                                                                  Галицинівської сільської   

                                                                                                                  ради X скликання

                                                                                                                  від  28.11.2017 р. № 17

 

Положення

про відділ з питань соціальної роботи Галицинівської сільської ради

 

1. Загальні положення

 

         1) Відділ з питань соціальної роботи (надалі – Відділ) є виконавчим органом  Галицинівської сільської ради, утворюється сільською радою, підзвітний і підконтрольний сільській раді, підпорядкований виконавчому комітету сільської ради, сільському голові,  відповідно до розподілу обов’язків, а з питань здійснення делегованих повноважень підконтрольний відповідним органам виконавчої влади.

         2)  Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, Європейською хартією місцевого самоврядування, іншими міжнародними договорами та правовими актами, ратифікованими Верховною Радою України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування» та іншими законами України з питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування, постановами Верховної Ради України, актами Президента України , декретами, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, Міністерства соціальної політики України, регламентом  сільської ради, рішеннями сільської ради і виконавчого комітету, розпорядженнями сільського голови, даним Положенням, нормативними актами Департаменту соціального захисту населення  Миколаївської обласної державної адміністрації.

          3) Начальник відділу є посадовою особою органу місцевого самоврядування, фахівці з соціальної роботи є працівниками сільської ради. Структура та чисельність Відділу затверджується рішенням сесії сільської ради.

          4) Місцезнаходження відділу: 57286  Миколаївська область Вітовський район с.Галицинове, вул. Центральна, 1.

          5)  Повна назва: Відділ з питань соціальної роботи Галицинівської сільської ради.

Скорочена назва: Відділ з питань соціальної роботи.

2. Мета Відділу

          Метою Відділу є забезпечення в межах визначених законодавством прав членів тери-торіальної громади в сфері соціального захисту, шляхом здійснення нагляду за додержанням на території Галицинівської сільської ради вимог законодавства у цій сфері, виконання відповідних державних і місцевих програм соціального захисту населення, надання якісних соціальних послуг.

3. Основні завдання

    Основними завданнями Відділу є:

     1) забезпечення дотримання встановлених законодавством гарантій щодо соціального захисту населення  Галицинівської сільської ради:

створення ефективної, прозорої, інноваційної, конкурентної системи соціальних послуг згідно з міжнародними стандартами;

планування та реалізація місцевих програм соціального захисту;

здійснення індивідуальної соціальної роботи відповідно до потреб і запитів громадян;

надавати в межах своїх повноважень допомогу з метою дотримання загальнообов’язкового державного соціального страхування, пенсійного забезпечення, соціального захисту та соціального обслуговування населення, у тому числі громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

      2) допомога в отриманні  соціальних і реабілітаційних послуг, проведення соціальної роботи з особами, сім’ями, які опинилися у складних життєвих обставинах;

      3) розроблення та організація виконання комплексних програм поліпшення соціального обслуговування інвалідів, пенсіонерів, одиноких непрацездатних громадян похилого віку, сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах, та всебічне сприяння в отриманні ними соціального обслуговування та соціальних послуг за місцем проживання;

       4) сприяння створенню умов для безперешкодного доступу інвалідів до об’єктів соціаль-ної інфраструктури,  направлення інвалідів та дітей-інвалідів до реабілітаційних установ та навчальних закладів системи соціального захисту населення;

       5) забезпечення реалізації державної політики з питань підтримки сім’ї; рівних прав та можливостей жінок та чоловіків; соціальної інтеграції інвалідів; у сфері захисту прав і свобод внутрішньо переміщених осіб;

       6) реалізація державної політики у сфері захисту прав дітей;

       7) допомога у зборі документів громадянам, які потребують соціальної підтримки внаслідок недостатнього соціального забезпечення згідно Порядку надання допомоги громадянам, які  внаслідок недостатнього забезпечення потребують соціальної підтримки, затвердженого рішенням Галицинівської сільської ради від 22.03.2017 р. (ІV сесія VІІІ скликання) у рамках виконання Програми надання матеріальної допомоги жителям Галицинівської сільської ради;

       8) розгляд звернень та прийом громадян з питань, що відносяться до компетенції Відділу за встановленим графіком;

       9) здійснення інших повноважень, покладених на  Відділ відповідно до чинного законодавства.

 

    При здійсненні повноважень Відділ зобов’язаний:

 

     1) забезпечити дотримання конституційних прав та свобод людини і громадянина, які закріплені в Конституції і законодавстві України та Регламенті  сільської ради;

     2) забезпечити виконання вимог чинного законодавства України щодо конфіденційності інформації відносно особи;

     3) не допускати в своїй діяльності порушення вимог антикорупційного законодавства.

4. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

     1) Здійснює  контроль за додержанням законодавства про соціальний захист та соціальне обслуговування населення;

     2) Організовує в межах своєї компетенції роботу з надання пільг пенсіонерам, інвалідам, ветеранам війни та праці, одиноким непрацездатним громадянам, забезпечує надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг;

     3) Забезпечує збір документів для надання відповідно до законодавства державної допомоги сім’ям з дітьми, державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам, особам, які не мають права на пенсію та інвалідам, а також інших видів державних допомог;

     4) Сприяє громадянам в одержанні документів, необхідних для призначення окремих видів допомоги;

     5) Готує пропозиції щодо становлення за рахунок коштів сільської ради, благодійних надходжень додаткових до встановлених законодавством гарантій щодо соціального захисту населення.

     6) Допомагає у вирішенні відповідно до законодавства питання про надання допомоги інвалідам, ветеранам війни і праці, сім’ям загиблих (померлих або визнаних такими, що пропали безвісті) військовослужбовців, дітям-інвалідам, багатодітним сім’ям, іншим категоріям населення   для вирішення  матеріально-побутових проблем.

       8) Забезпечення проведення соціальної роботи, зокрема:

    - визначення індивідуальних потреб сімей(осіб) у соціальних послугах та допомозі;

   - допомога в організації надання соціальних та реабілітаційних послуг сім’ям(особам), які опинилися у складних життєвих  обставинах і потребують сторонньої допомоги;

   - розгляд заяв осіб, які опинилися у складних життєвих обставинах, щодо отримання со-ціальних послуг та допомоги у вирішенні стосовно їх надання, у т.ч. сприяння працевлаштуванню (за потреби), до будинків-інтернатів (пансіонатів) громадян похилого віку, осіб з інвалідністю та дітей-інвалідів, направлення до реабілітаційних установ осіб з інвалідністю та дітей-інвалідів відповідно до поданих заяв і документів, перелік яких визначено законодавством;   

     9) Сприяє у вирішенні питань соціальному захисту внутрішньо переміщених осіб.

    10) Вживає заходів щодо соціального захисту бездомних громадян та осіб, звільнених з місць позбавлення волі;

    11) Сприяє організації роботи волонтерського руху у наданні допомоги соціально незахищеним громадянам;

    12) Організовує  в межах своєї надання громадянам соціальних послуг, суб’єктами, що надають соціальні послуги;

    13) У межах своєї компетенції організовує роботу, пов’язану з наданням  благодійної (гу-манітарної) допомоги соціально незахищеним громадянам та сім’ям, які перебувають у складних життєвих обставинах.

    14) Бере участь у створенні безперешкодного середовища для маломобільних категорій населення.

    15) Сприяє підготовці, перепідготовці та підвищенню кваліфікації працівників відділу;

    16) Організовує і проводить консультації, розглядає звернення громадян, підприємств, установ та організацій з питань, що належать до його компетенції, вживає відповідних заходів щодо усунення причин, які викликають скарги;

    17) Інформує населення з питань, що належать до його компетенції, через засоби масової інформації;

     18) Надає пропозиції до проекту бюджету Галицинівської сільської ради в  частині врахування видатків на соціальний захист та соціальне забезпечення.

      19) Виконує повноваження, делеговані органами виконавчої влади.

      20) Виконує інші повноваження, передбачені законом.  

5. Відділ має право

        1) Брати участь у здійсненні контролю за наданням інвалідам, ветеранам війни та праці, сім’ям загиблих військовослужбовців, сім’ям з дітьми, іншим громадянам пільг, установлених законодавством.

         2) Одержувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів Вітовської районної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій усіх форм власності інформацію, документи та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

         3) Подавати на розгляд сільської ради  пропозиції з питань, що належать до компетенції Відділу.

         4) Залучати спеціалістів інших структурних підрозділів Вітовської районної державної адміністрації, підприємств, установ, організацій та об’єднань громадян (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до компетенції Відділу.

6. Система взаємодії

          Відділ під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структур-ними підрозділами сільської ради, підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності, об’єднаннями громадян.

7. Структура Відділу

         Штатний розпис Відділу затверджується   сесією  сільської ради у межах загальної чисельності та фонду оплати праці працівників, затверджених рішенням сільської ради.

        Працівники Відділу – відповідно до вимог чинного законодавства України призначаються на посаду і звільняються з посади розпоряд-женням сільського голови.

         Посадові обов’язки працівників відділу визначаються посадовими інструкціями, які затверджуються сільським головою Галицинівської сільської ради.

8. Керівництво Відділом

      Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади сільським головою одноосібно.

      Начальник відділу:

     - здійснює керівництво діяльністю Відділу.

     - несе персональну відповідальність за невиконання або неналежне виконання покла-дених на нього завдань, реалізацію його повноважень, дотримання трудової дисципліни.

      - діє без доручення від імені Відділу, представляє його інтереси в органах, установах та організаціях, у відносинах з юридичними особами та громадами.

      - розробляє посадові інструкції працівників Відділу та визначає ступінь їх відповідаль-ності.

       - надає пропозиції сільському голові щодо заохочення, притягнення до дисциплінарної відповідальності, призначення на посаду і звільнення з посади працівників Відділу.

       - звітує про роботу Відділу перед Галицинівською сільською радою та депутатським корпусом  не менше одного разу на рік, а на вимогу комісії чи половини складу депутатів у будь-який час;

      - вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях виконкому питань, що належать до компетенції відділу, розробляє проекти відповідних рішень виконавчого комітету та сільської ради;

       - проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повно­важень відділу;

       - здійснює інші повноваження, покладені на нього відповідно до діючого законодавства.

       - працівники Відділу діють в межах повноважень, визначених посадовими інструкціями, що затверджуються начальником Відділу.

9. Фінансування діяльності Відділу

          Відділ фінансується за рахунок коштів бюджету Галицинівської сільської ради, які виділені на його утримання.

          Джерелами фінансування Відділу є: кошти бюджету громади; інші кошти, передані Відділу згідно з чинним законодавством.

          Майно, яке знаходиться на балансі Відділу є комунальною власністю Галицинівської сільської ради та перебуває в оперативному управлінні Відділу.

          

10. Заключні положення

         Ліквідація і реорганізація Відділу здійснюється за рішенням  сесії Галицинівської сільської  ради у встановленому законом порядку.

         Зміни і доповнення до цього положення вносяться рішенням сесії Галицинівської сільської ради.

gromada.org.ua

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь